Zorgprofiel

Zorgprofiel

Het uitgangspunt binnen Kindcentrum Prins Willem Alexander is erop gericht plaats te bieden aan alle kinderen. Het kind moet het uitgangspunt zijn voor opvang en onderwijs.

Door in te gaan op de behoeften van kinderen wordt de noodzaak om gedifferentieerd en flexibel te werken duidelijk. We stemmen opvang en onderwijs in principe af op de behoeften en mogelijkheden van alle kinderen.
De zorg binnen het kindcentrum richt zich niet alleen op didactische en sociaal-emotionele terreinen, maar er dient tevens grote aandacht te bestaan voor de zorg op maatschappelijk en economisch gebied.
Door de zorgstructuur kunnen we veel kinderen passend onderwijs en passende opvang bieden. Onze mogelijkheden zijn gebaseerd op de volgende uitgangssituaties:

  • De leerbaarheid van het kind is zodanig dat er een ontwikkeling zichtbaar is, hoe minimaal ook.
  • Het kind moet zich veilig en vertrouwd kunnen voelen binnen de organisatie.
  • De organisatie moet de veiligheid van alle kinderen en het personeel waarborgen.
  • Het kind kan zich aan de regels houden.
  • Ouders zijn voor ons onmisbare en serieuze gesprekspartners, communicatie is essentieel.

Binnen het onderwijsdeel streven we ernaar de zorg voor alle leerlingen, dus ook leerlingen met een beperking, op een verantwoorde wijze gestalte te geven.
Er kunnen zich echter situaties voordoen, waarin de grenzen aan de zorg voor de kinderen wordt bereikt. De volgende grenzen worden onderscheiden:

  • Verstoring van rust en veiligheid
  • De verhouding verzorging/begeleiding en onderwijs
  • Verstoring van het leerproces
  • Gebrek aan opnamecapaciteit

Binnen Kindcentrum Prins Willem Alexander willen we alles op alles zetten om alle kinderen optimaal te kunnen begeleiden. We zijn echter geen behandelcentrum. Voor problematiek die behandeling vergt, moeten we verwijzen naar andere organisaties. De grenzen van de zorg laten zich moeilijk concreet omschrijven en kunnen per situatie verschillen. Als het gedrag van kinderen leidt tot ernstige verstoring van de rust (die nodig is voor het goed volgen van het onderwijsleerproces van het kind en van anderen) of de veiligheid van anderen, kan dat leiden tot schorsing of verwijdering.

Share Button