Ouderportaal

Integraal aanbod

Integraal aanbod

Fysiotherapie

Twee keer in de week is er een fysiotherapeute aanwezig, die kinderen behandelt. De fysiotherapeute, Jolanda Fransen, is verbonden aan ‘Kinderfysiotherapie Maassluis’, waarmee het Kindcentrum samenwerkt.

Informatie over fysiotherapie kunt u binnen het kindcentrum verkrijgen.

Gezinsspecialist

Er is een gezinsspecialist verbonden aan het kindcentrum. Deze houdt zich bezig met onder andere het gedrag en de opvoeding van kinderen thuis en op school.
Doel is om op een positieve manier bij te dragen aan de ontwikkeling van de schoolcarrière van het kind.
Haar werk vergroot de kans om in een zo vroeg mogelijk stadium problemen te signaleren en aan te pakken. De gezinsspecialist, die tevens lid is van het sociale wijkteam, is er als u of de leerkracht zich zorgen maakt over het kind, als u vragen hebt over de opvoeding of over situaties die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van uw kind(eren). 

Samen met u, de teamleiders en de leerkracht(en) wordt er gezocht naar mogelijkheden, die een positieve invloed hebben op het functioneren van uw kind. Mocht er specialistische of langdurige hulp nodig zijn, dan wordt de weg gewezen naar andere hulpverleners. Het hoeft niet om een groot probleem te gaan.
U wilt graag eens met iemand praten, of u wenst eenmalig advies of informatie.

Voorbeelden:

 • uw kind maakt een trieste indruk
 • uw kind luistert niet en u hebt al van alles geprobeerd
 • uw kind heeft vaak ruzie
 • het lijkt wel of uw kind steeds drukker of steeds stiller wordt
 • u bevindt zich in een moeilijke situatie (echtscheiding / ziekte / schulden / overlijden / verhuizing / verslaving / criminaliteit etc.)
 • u hebt vragen en u weet niet bij wie u moet zijn
 • u voelt uzelf overbelast
 • u hebt moeite met de Nederlandse cultuur en/of gewoonten

Als u een gesprek wilt met de gezinsspecialist, kunt u een afspraak maken via Shauna Jansen, Cynthia Visser, Henriëtte de Brabander, Ayse Kirkar of Marieke Wolgen. Een privacyreglement is van kracht.

Zonder toestemming van de ouders wordt er geen informatie aan het kindcentrum of aan derden gegeven. De gezinsspecialist is lid van het ondersteuningsteam.

De gezinsspecialist is tevens de schakel met het Sociale Wijkteam, waarin alle hulpverlenende en adviserende organisaties binnen de wijk zich hebben verenigd.

'Krijg nou wat'

De gemeente Vlaardingen vindt het belangrijk dat iedereen actief mee kan doen in de maatschappij. Maar als u een laag inkomen heeft, is daar niet altijd geld voor. Daarom biedt de gemeente Vlaardingen regelingen aan die een financieel steuntje in de rug geven.

Meer informatie kunt u vinden op de website op www.stroomopwaarts.nl 

Contactgegevens Stroomopwaarts MVS

Postadres:
Postbus 205
3140 AE  Maassluis

Bezoekadres:
Stadskantoor Vlaardingen
Westnieuwland 6, Vlaardingen
Telefoon: (010) 246 5555

Meer weten

Logopedie

Vier dagen in de week is er logopedie aanwezig in het kindcentrum, die kinderen behandelt. Informatie over logopedie kunt u binnen het kindcentrum verkrijgen.

Nederlandse les ouders

Elke maandagochtend en maandagmiddag zijn er lessen Nederlandse taal voor ouders die de taal niet of niet goed beheersen.
De deelname is gratis. U bent van harte welkom!

Ondersteuningsteam

Kindcentrumbreed is er een cyclus van zorgoverleg. Daar worden zorgen rondom kinderen in een breder verband besproken.

Naast de leden van het zorgteam (de teamleiders) zijn daarbij ook aanwezig de consulent van het samenwerkingsverband ‘Onderwijs dat past’, de gezinsspecialist en de directeur van het kindcentrum.

Op verzoek kunnen ook vertegenwoordigers van Veilig Thuis, Jeugdzorg, schuldhulpverlening, Minters, Stichting MEE, Careyn, de wijkagent etc. betrokken worden. Dat geldt ook voor de leerplichtambtenaar van de Gemeente Vlaardingen. Aan het kindcentrum is mevrouw Esther Winkelman als leerplichtambtenaar verbonden. De gezinsspecialist is tevens de schakel tussen het kindcentrum en het sociale wijkteam. Leerplicht (in Vlaardingen heet dat LEERRECHT) is telefonisch te bereiken onder nummer 010-248 40 40.

Doelen van OT zijn: adequate hulp bij zorg en sterke ondersteuning van gezinnen. De betreffende ouders worden standaard uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg.

Onderwijs dat past

Het Samenwerkingsverband Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, ‘Onderwijs dat past’ is een verband van meer dan 55 scholen in de regio. Het doel is: ‘Ieder kind passend onderwijs aanbieden, als het even kan op de reguliere school in de buurt’.

Samen met de scholen zorgt zij voor een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen, gericht op een ononderbroken leerlijn voor ieder kind.
Het samenwerkingsverband wordt gedragen door de in de regio vertegenwoordigde schoolbesturen van alle basisscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Zij vormen de deelnemersraad van de organisatie. Tegelijk staat het samenwerkingsverband los van de individuele school of diens bestuur om zo haar onafhankelijke rol te vervullen.

Strategische doelen

 • We zorgen er samen met de professionals in het veld voor dat alle leerlingen die aan de scholen zijn toevertrouwd de juiste ondersteuning krijgen.
 • We leveren een maximale bijdrage zodat scholen optimaal in staat zijn aan al deze leerlingen goed onderwijs en goede zorg te bieden.
 • We zorgen ervoor dat alle medewerkers op de scholen de ondersteuning en professionalisering krijgen die ze willen of die nodig is en kunnen hierin een
 • gedeelde financiële bijdrage leveren.
  We besteden maximale tijd, inzet en middelen aan het vergroten van het vakmanschap van de eigen medewerkers en de medewerkers op de scholen.
 • We zoeken naar en bemiddelen in een structurele oplossing voor de wachtlijstproblematiek.

Vanuit ‘Onderwijs dat past’ is mevrouw Carola Werners verbonden aan ons kindcentrum.

Plusklas

Kinderen die sterke behoefte hebben aan meer uitdagingen kunnen een plaats krijgen in de ‘plusklas’, die op vaste tijden onder begeleiding wordt georganiseerd.
Daarnaast is er een bovenschoolse plusklas, een regionale voorziening waar kinderen een aantal dagdelen per week kunnen worden begeleid.

De plusklas wordt geleid door orthopedagoog Corry Broek.

Schoolarts

Gezond en veilig opgroeien, dat wensen we voor alle kinderen. Daarom ziet het CJG regelmatig alle kinderen. Tijdens de basisschoolperiode gaat dat als volgt:

Groep 2: u ontvangt een uitnodiging om met uw kind te komen bij de doktersassistent en de jeugdarts (meten, wegen, aandacht voor de motoriek, ogen- en orentest, aandacht voor de thuissituatie, gezondheid en opvoeding).

9-jarige kinderen: twee vaccinaties krijgt uw kind: DTP (difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen, rode hond).

12-jarige meisjes: meisjes krijgen de HPV-prik tegen baarmoederhalskanker.

Groep 7: de jeugdverpleegkundige geeft een groepsvoorlichting in de groep. Onderwerpen zijn o.a. gezonde voeding, beweging, puberteit, alcohol en drugs.

Het CJG bevindt zich bij station Vlaardingen-Oost op het Burgemeester Van Lierplein 5. Telefoon 010-4608190.

Meer weten

Sociaal wijkteam

Het wijkteam bestaat uit professionals zoals gezinsspecialisten, seniorenadviseurs, sociaalpsychiatrisch- en jeugdverpleegkundigen. Zij werken nauw samen met andere professionals in de wijk, onder wie huisartsen, jongerenwerkers, leerkrachten, consulenten werk en inkomen en Wmo-consulenten van ROGplus.

Ook hebben zij contact met verenigingen, kerken, opvanglocaties, vrijwilligersorganisaties en tientallen andere maatschappelijke instellingen. Samen vormen zij een sterk ondersteuningsnetwerk.

'Rots en Water'

Speciale programma’s en projecten zijn gericht op juist gedrag en veiligheid op allerlei gebied.  

Binnen de school wordt ´Rots en Water´ gegeven aan kleine groepjes kinderen van groep 3 tot en met groep 8. Rots en Water is een training om de sociale vaardigheden van kinderen te vergroten, door middel van actieve spelvormen.  Een aantal lesthema´s zijn: grenzen aangeven, samenwerken, lichaamstaal en concentratie.

Daarnaast wordt door middel van de methode voor sociale emotionele vorming: ´Kinderen en hun sociale talenten’, binnen het gehele Kindcentrum thematisch aandacht geschonken aan: 

 • ‘ervaringen delen’ 
 • ‘aardig doen’ 
 • ‘samen spelen en werken’ 
 • ‘een taak uitvoeren’ 
 • ‘jezelf presenteren’ 
 • ‘een keuze maken’ 
 • ‘opkomen voor jezelf’ 
 • ‘omgaan met ruzie’