Ouderportaal

Integraal aanbod

Integraal aanbod

Fysiotherapie

Ook is er een fysiotherapeute aanwezig, die kinderen behandelt. De fysiotherapeute, Birgit Hoynck van Papendrecht, is verbonden aan ‘Kinderfysiotherapie Maassluis’, waarmee het Kindcentrum samenwerkt.

Informatie over fysiotherapie kunt u binnen het kindcentrum verkrijgen.

Gezinsspecialist

Er is een gezinsspecialist (ook wel jeugdprofessional genoemd) verbonden aan het kindcentrum. Die houdt zich bezig met onder andere het gedrag en de opvoeding van kinderen thuis en op school.
Doel is om op een positieve manier bij te dragen aan de ontwikkeling van de schoolcarrière van het kind.
Zo wordt de kans vergroot om in een zo vroeg mogelijk stadium problemen te signaleren en aan te pakken. De gezinsspecialist, die tevens lid is van het sociale wijkteam, is er als u of de leerkracht zich zorgen maakt over het kind, als u vragen hebt over de opvoeding of over situaties die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van uw kind(eren). 

Samen met u, de teamleiders en de leerkracht(en) wordt er gezocht naar mogelijkheden, die een positieve invloed hebben op het functioneren van het kind. Mocht er specialistische of langdurige hulp nodig zijn, dan wordt de weg gewezen naar andere hulpverleners. Het hoeft niet om een groot probleem te gaan.
U wilt graag eens met iemand praten, of u wenst eenmalig advies of informatie.

Voorbeelden:

 • uw kind maakt een trieste indruk
 • uw kind luistert niet en u hebt al van alles geprobeerd
 • uw kind heeft vaak ruzie
 • het lijkt wel of uw kind steeds drukker of steeds stiller wordt
 • u bevindt zich in een moeilijke of lastige situatie (echtscheiding / ziekte / schulden / overlijden / verhuizing / verslaving / criminaliteit etc.)
 • u hebt vragen en u weet niet bij wie u moet zijn
 • u voelt uzelf overbelast
 • u hebt moeite met de Nederlandse cultuur en/of gewoonten

Als u een gesprek wilt met de gezinsspecialist, kunt u dat aangeven bij één van de medewerkers. Een privacyreglement is van kracht.

Zonder toestemming van de ouders wordt er geen informatie aan derden gegeven.

'Krijg nou wat'

De gemeente Vlaardingen vindt het belangrijk dat iedereen actief mee kan doen in de maatschappij. Maar als u een laag inkomen heeft, is daar niet altijd geld voor. Daarom biedt de gemeente Vlaardingen regelingen aan die een financieel steuntje in de rug geven.

Meer informatie kunt u vinden op de website op www.stroomopwaarts.nl 

Contactgegevens Stroomopwaarts MVS

Postadres:
Postbus 205
3140 AE  Maassluis

Bezoekadres:
Stadskantoor Vlaardingen
Westnieuwland 6, Vlaardingen
Telefoon: (010) 246 5555

Meer weten

Logopedie

Vijf dagen in de week is er logopedie aanwezig in het kindcentrum. 
Informatie over logopedie kunt u binnen het kindcentrum verkrijgen.

Nederlandse les ouders

Wekelijks zijn er mogelijkheden om lessen Nederlandse taal te volgen speciaal voor ouders die de taal niet of niet goed beheersen en kunnen de Taalcafés worden bezocht.
De deelname is gratis. U bent van harte welkom!

Het zorgteam

Kindcentrumbreed is er een cyclus van zorgoverleg. Daar worden zorgen rondom kinderen in een breder verband besproken.

Naast de leden van het zorgteam (de teamleiders) zijn daarbij ook de consulent van het samenwerkingsverband ‘Onderwijs dat past’, de gezinsspecialist en de directeur van het kindcentrum aanwezig.

Op verzoek kunnen ook vertegenwoordigers van Veilig Thuis, Jeugdzorg, schuldhulpverlening, Minters, Stichting MEE, Careyn, de wijkagent etc. betrokken worden. Dat geldt ook voor de leerplichtambtenaar van de Gemeente Vlaardingen. Aan het kindcentrum is mevrouw Kelly Ravestein als leerplichtambtenaar verbonden. De gezinsspecialist is ook de schakel tussen het kindcentrum en het sociale wijkteam. Leerplicht (in Vlaardingen heet dat LEERRECHT) is telefonisch te bereiken onder nummer 010-248 40 40.

Doelen van het zorgoverleg zijn: adequate hulp bij zorg en sterke ondersteuning van gezinnen. De betreffende ouders worden standaard uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg.

Onderwijs dat past

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Ook de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Volgens de Wet moeten zoveel mogelijk kinderen naar een ‘gewone' basisschool in de buurt kunnen gaan. We spreken dan over de voorkeur voor ‘thuis-nabij-onderwijs’. Zo hebben kinderen de beste kansen op een vervolgopleiding en kunnen meedoen in de samenleving. Meetellen, meedoen en ‘erbij horen’ zijn voor kinderen van groot belang. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen naar het speciaal basisonderwijs. Maar: scholen hebben vanaf 1 augustus 2014 een ‘zorgplicht’. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Dat gebeurt op de school waar het kind wordt aangemeld, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere basisschool of een school voor speciaal onderwijs. Dat gebeurt natuurlijk in nauw overleg met de ouders. Scholen in de regio moeten samenwerken. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben, wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald.  
Elke basisschool heeft een ‘ondersteuningsprofiel’, waarin de mogelijkheden staan beschreven. Voor ons kindcentrum betekent dat in het kort, dat we er naar streven om het onderwijs zo te organiseren dat passend onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen te realiseren is. Als er voor kinderen extra ondersteuning nodig is, wordt die ondersteuning geïnitieerd door het zorgteam en georganiseerd in de vorm van arrangementen.   
Deze arrangementen voor leerlingen met specifieke behoeften kunnen gericht zijn op: 
 
- leer- en ontwikkelingsondersteuning 
- fysiek medische ondersteuning 
- sociaal-emotioneel en gedragsondersteuning 
- ondersteuning in de thuissituatie 
 
Het volledige ondersteuningsprofiel is in te zien in het kindcentrum. 


Het Samenwerkingsverband Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, ‘Onderwijs dat past’ is een verband van meer dan 55 scholen in de regio. Het doel is: ‘Ieder kind passend onderwijs aanbieden, als het even kan op de reguliere school in de buurt’.

Samen met de scholen zorgt zij voor een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen, gericht op een ononderbroken leerlijn voor ieder kind.
Het samenwerkingsverband wordt gedragen door de in de regio vertegenwoordigde schoolbesturen van alle basisscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Zij vormen de deelnemersraad van de organisatie. Tegelijk staat het samenwerkingsverband los van de individuele school of diens bestuur om zo haar onafhankelijke rol te vervullen.

Strategische doelen

 • We zorgen er samen met de professionals in het veld voor dat alle leerlingen die aan de scholen zijn toevertrouwd de juiste ondersteuning krijgen.
 • We leveren een maximale bijdrage zodat scholen optimaal in staat zijn aan al deze leerlingen goed onderwijs en goede zorg te bieden.
 • We zorgen ervoor dat alle medewerkers op de scholen de ondersteuning en professionalisering krijgen die ze willen of die nodig is en kunnen hierin een gedeelde financiële bijdrage leveren.
 • We besteden maximale tijd, inzet en middelen aan het vergroten van het vakmanschap van de eigen medewerkers en de medewerkers op de scholen.
 • We zoeken naar en bemiddelen in een structurele oplossing voor de wachtlijstproblematiek.

Plusklas

Kinderen die sterke behoefte hebben aan meer uitdagingen kunnen een plaats krijgen in de ‘plusklas’, die op vaste tijden onder begeleiding wordt georganiseerd.
Daarnaast is er een bovenschoolse plusklas, een regionale voorziening waar kinderen een aantal dagdelen per week kunnen worden begeleid.

De plusklas wordt geleid door orthopedagoog Corry Broek.

Schoolarts - Centrum voor jeugd en gezin

Gezond en veilig opgroeien, dat wensen we voor alle kinderen. Daarom ziet het CJG regelmatig alle kinderen. De intentie is er om wekelijks de schoolverpleegkundige 'in huis te hebben'. Dat is mevrouw Marlies Visser. Daarnaast zijn er periodieke onderzoeken.

Groep 2
meten, wegen, aandacht voor de motoriek, ogen- en orentest, aandacht voor de thuissituatie, gezondheid en opvoeding.

9-jarige kinderen
twee vaccinaties krijgt uw kind: DTP (difterie-tetanus-polio) en BMR (bof-mazelen-rode hond).

12-jarige meisjes
meisjes krijgen de HPV-prik tegen baarmoederhalskanker.

Het CJG bevindt zich bij station Vlaardingen-Oost op het Burgemeester Van Lierplein 5. Telefoon 010-4608190.

Meer weten

Sociaal wijkteam

Het wijkteam bestaat uit professionals zoals gezinsspecialisten, seniorenadviseurs, sociaalpsychiatrisch- en jeugdverpleegkundigen. Zij werken nauw samen met andere professionals in de wijk, onder wie huisartsen, jongerenwerkers, leerkrachten, consulenten werk en inkomen en Wmo-consulenten van ROGplus.

Ook hebben zij contact met verenigingen, kerken, opvanglocaties, vrijwilligersorganisaties en tientallen andere maatschappelijke instellingen. Samen vormen zij een sterk ondersteuningsnetwerk.

Welbevinden

Wel en wee 
Het welbevinden van kinderen vinden wij bijzonder belangrijk. Ook dit jaar zullen we weer kindgesprekken plannen met kinderen (leerkracht en kind), waarbij het functioneren en welbevinden wordt besproken. 

Pesten 
We willen de kinderen op school een veilige omgeving bieden. Waarden en normen staan hoog in ons vaandel. Respect is vanzelfsprekend. Beleefdheid en goede omgangsvormen zijn zaken die wij verwachten van kinderen en volwassenen. 
Voor ‘pesten’ is geen plaats!! Bij het groter worden en het veroveren van een plekje in de groep hoort het erbij dat zaken soms leiden tot conflicten. Kinderen moeten daarmee leren omgaan. Dat geldt ook voor plagerijen en onschuldig gejen. Soms loopt het echter uit de hand en voelt een kind zich diep gekwetst of is steeds het mikpunt van geplaag. Dergelijk gedrag staan wij op school niet toe. De pesters worden aangepakt en zonodig gestraft. Ouders hebben een belangrijke taak t.a.v. het gedrag van hun kind. Indien nodig zullen we de ouders aanspreken op het gedrag van hun kinderen. De veiligheidsbeleving van kinderen monitoren we middels een speciaal instrument: SCOL.  
Cynthia Visser is binnen het kindcentrum voor kinderen en ouders het aanspreekpunt voor sociale veiligheid en is vertrouwenspersoon
Het omgaan met moderne media kunnen kinderen zich snel eigen maken. Internet, e-mail, twitter, facebook, Instagram, WhatsApp etc. brengen mensen snel en gemakkelijk met elkaar in contact. Soms is er ook een keerzijde. Pesten verplaatst zich naar de digitale wereld. We rekenen er op, dat ouders hun kinderen goed in de gaten houden. Binnen het kindcentrum zal steeds aandacht zijn voor de juiste omgangsvormen en de gevaren van de sociale media. We hopen dat ouders ernstig ongewenst gedrag direct melden.  

Speciale programma’s (zoals 'Kinderen en hun sociale talenten') en projecten zijn gericht op juist gedrag en veiligheid op allerlei gebied. Het gehele kindcentrum schenkt, gepland binnen het jaarprogramma, thematisch aandacht aan: 

 • ‘ervaringen delen’ 
 • ‘aardig doen’ 
 • ‘samen spelen en werken’ 
 • ‘een taak uitvoeren’ 
 • ‘jezelf presenteren’ 
 • ‘een keuze maken’ 
 • ‘opkomen voor jezelf’ 
 • ‘omgaan met ruzie’ 
Daarnaast wordt gewerkt met het anti-pestprogramma PRIMA.