Ouderportaal

Visie en missie

Visie en missie


Wat is een kindcentrum? 

Een kindcentrum beoogt het centrum in de wijk te zijn, waar ‘plek is voor alle kinderen’, ongeacht culturele, religieuze of maatschappelijke achtergrond. Beperkte of juist ruime mogelijkheden van kinderen mogen in principe geen belemmering zijn. Professionele en sociale netwerken rond het kind ontmoeten elkaar in dat centrum en zorgen voor een integrale aanpak ten dienste van optimale ontwikkelingskansen.  
De regie rond zorg en ondersteuning wordt binnen het centrum gevoerd. 

Missie

De partners in Kindcentrum Prins Willem Alexander verbinden onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, opvang en ontspanning (De vijf O's). De medewerkers creëren een veilige, taalrijke en stimulerende omgeving voor kinderen. Kinderen krijgen zo de kans om, met een breed scala aan media en binnen- en buitenschoolse activiteiten, hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

           
                        ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’


Visie

In de opvoeding van kinderen staat een rechtvaardige samenleving met respect en aandacht voor de ander ons mede voor ogen. Afspraken en regels moeten helder zijn. Waarden en normen zijn voor ons vanzelfsprekend. 
De visie is vertaald in de kernthema’s  
waarden, perspectief, innovatie, kennis- en cultuuroverdracht, communicatie en participatie
 
De uitgangspunten en de voornemens zijn verwoord in het ‘Jaarplan’, dat is vastgesteld door de IKC-raad. Het Jaarplan bevat tevens een aantal interventies dat is geformuleerd in het kader van het Nationaal Plan Onderwijs (NPO). NPO is door de Overheid ingezet tijdens en na de Coronatijd om mogelijke reparaties te realiseren. Het Jaarplan kunt u in het Kindcentrum inzien  Dat geldt ook voor het pedagogisch werkplan, dat er is voor het opvangdeel van het kindcentrum. Kindcentrum Prins Willem Alexander ontwikkelt zich toekomstgericht volgens de ideeën van KOERS-24, het beleidsdocument van Un1ek Onderwijs en Opvang. Daarnaast participeren die drie kindcentra in de Wijk (De Schakel / De Wereldwijzer / Kindcentrum Prins Willem Alexander) in het Nationaal Programma Vlaardingen Westwijk. Dat programma beoogt de Westwijk van Vlaardingen met al haar bewoners een bijzondere kansrijke toekomst te geven. Over de ontwikkelingen wordt u via ons en door de gemeente Vlaardingen regelmatig geïnformeerd.