Ouderportaal

Zorg

Zorg

Niet alle kinderen ontwikkelen zich op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Een zorgteam houdt, samen met de medewerkers, de ontwikkeling van ieder kind nauwlettend in de gaten

Ons zorgteam bestaat uit:

 • De teamleiders: mevrouw Shauna Jansen, mevrouw Marieke Wolgen, mevrouw Henriëtte de Brabander, mevrouw Cynthia Visser en mevrouw Ayse Kirkar 
 • De orthopedagoge: mevrouw Corry Broek
 • De gezinsspecialist Iraisa Zimmerman

Soms gebruiken we aparte lesprogramma’s, schakelen we externe deskundigen in, roosteren extra lestijd in of stellen andere aanpassingen voor. Steeds in overleg met ouders. En altijd met het doel om ieder kind optimaal te begeleiden in zijn of haar ontwikkeling.

Zorgprofiel

Het uitgangspunt binnen Kindcentrum Prins Willem Alexander is erop gericht plaats te bieden aan alle kinderen. Het kind moet het uitgangspunt zijn voor opvang en onderwijs.

Door in te gaan op de behoeften van kinderen wordt de noodzaak om gedifferentieerd en flexibel te werken duidelijk. We stemmen opvang en onderwijs in principe af op de behoeften en mogelijkheden van alle kinderen.
De zorg binnen het kindcentrum richt zich niet alleen op didactische en sociaal-emotionele terreinen, maar er dient tevens grote aandacht te bestaan voor de zorg op maatschappelijk en economisch gebied.
Door de zorgstructuur kunnen we veel kinderen passend onderwijs en passende opvang bieden. Onze mogelijkheden zijn gebaseerd op de volgende uitgangssituaties:

 • De leerbaarheid van het kind is zodanig dat er een ontwikkeling zichtbaar is, hoe minimaal ook.
 • Het kind moet zich veilig en vertrouwd kunnen voelen binnen de organisatie.
 • De organisatie moet de veiligheid van alle kinderen en het personeel waarborgen.
 • Het kind kan zich aan de regels houden.
 • Ouders zijn voor ons onmisbare en serieuze gesprekspartners. Relatie, vertrouwen en communicatie zijn essentieel.
 • Alle medewerkers moeten over de zorg voor het kind met elkaar kunnen sparren en 
  overleggen. Vaste ketenpartners (gezinsspecialist / consulent van het 
  samenwerkingsverband / medewerker van het CJG / ouderkamerconsulent / 
  logopedist / fysiotherapeut / orthopedagoog) worden óók gezien als medewerker 
  en onderdeel van het team van het Kindcentrum. Voor deze contacten over 
  kinderen intern wordt geen aparte toestemming aan ouders gevraagd. 
  Het is onderdeel van ‘onze manier van werken’.

Binnen het onderwijsdeel streven we ernaar de zorg voor alle leerlingen, dus ook leerlingen met een beperking, op een verantwoorde wijze gestalte te geven.
Er kunnen zich echter situaties voordoen, waarin de grenzen aan de zorg voor de kinderen wordt bereikt. De volgende grenzen worden onderscheiden:

 • Verstoring van rust en veiligheid
 • De verhouding verzorging/begeleiding en onderwijs
 • Verstoring van het leerproces
 • Gebrek aan opnamecapaciteit
Binnen Kindcentrum Prins Willem Alexander streven we ernaar de zorg voor alle leerlingen, dus ook leerlingen met een beperking, op een verantwoorde wijze gestalte te geven. Er kunnen zich echter situaties voordoen, waarin de grenzen aan de zorg voor de kinderen worden bereikt. De volgende grenzen worden onderscheiden:

 • Verstoring van rust en veiligheid
 • De verhouding verzorging/begeleiding en onderwijs
 • Verstoring van het leerproces
 • Gebrek aan opnamecapaciteit
Binnen Kindcentrum Prins Willem Alexander willen we alles op alles zetten om alle kinderen optimaal te kunnen begeleiden. We zijn echter geen behandelcentrum. Voor problematiek die behandeling vergt, moeten we verwijzen naar andere organisaties. De grenzen van de zorg laten zich moeilijk concreet omschrijven en kunnen per situatie verschillen.

Als het gedrag van kinderen leidt tot ernstige verstoring van de rust (die nodig is voor het 
goed volgen van het onderwijsleerproces van het kind en van anderen) of de veiligheid van anderen, kan dat leiden tot schorsing of verwijdering. 

Medicijnverklaring

Soms moeten kinderen gedurende de dag medicijnen gebruiken. Het toedienen van medicijnen door medewerkers is gekoppeld aan strenge regels. Een speciaal formulier moet worden ingevuld door ouders als medicijnen moeten worden toegediend.

Voor opvang en onderwijs zijn verschillende formulieren. U kunt deze ontvangen bij de balie. Tevens kunt u het formulier afdrukken middels de knop ‘downloads’ op deze website.