Ouderportaal

Zorg

Zorg

Het zorgteam 

Niet alle kinderen ontwikkelen zich op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Een zorgteam houdt, samen met de medewerkers, de ontwikkeling van ieder kind nauwlettend in de gaten

Ons zorgteam bestaat uit:
 • De teamleiders: mevrouw Shauna Jansen, mevrouw Marieke Wolgen, mevrouw Henriëtte de Brabander, mevrouw Cynthia Visser, mevrouw Ayse Kirkar en mevrouw Wendy Kreber-van Veen
 • De orthopedagoge: mevrouw Corry Broek
Soms gebruiken we aparte lesprogramma’s, schakelen we externe deskundigen in, roosteren extra lestijd in of stellen andere aanpassingen voor. Steeds in overleg met ouders. En altijd met het doel om ieder kind optimaal te begeleiden in zijn of haar ontwikkeling.


Kindcentrumbreed is er cyclus van zorgoverleg. Daar worden zorgen rondom kinderen in een breder verband besproken. Naast de leden van het zorgteam (de teamleiders) zijn daarbij ook aanwezig de consulent van het samenwerkingsverband ‘Onderwijs dat past’, de gezinsspecialist en de directie van het kindcentrum. Op verzoek kunnen ook vertegenwoordigers van Veilig Thuis, Jeugdzorg, schuldhulpverlening, Minters, Stichting MEE, Careyn, de wijkagent etc. betrokken worden. Dat geldt ook voor de leerplichtambtenaar van de Gemeente Vlaardingen. Aan het kindcentrum is mevrouw Kelly Ravestein als leerplichtambtenaar verbonden. De gezinsspecialist is ook de schakel tussen het kindcentrum en het sociale wijkteam. Leerplicht (in Vlaardingen heet dat LEERRECHT) is telefonisch te bereiken onder nummer 010 – 248 40 40. 
 
Doelen van het zorgoverleg zijn: adequate hulp bij zorg en sterke ondersteuning van gezinnen. De betreffende ouders kunnen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg. 
 

Zorgprofiel

Het uitgangspunt binnen Kindcentrum Prins Willem Alexander is erop gericht plaats te bieden aan alle kinderen. Het kind moet het uitgangspunt zijn voor opvang en onderwijs.

Door in te gaan op de behoeften van kinderen wordt de noodzaak om gedifferentieerd en flexibel te werken duidelijk. We stemmen opvang en onderwijs in principe af op de behoeften en mogelijkheden van alle kinderen.
De zorg binnen het kindcentrum richt zich niet alleen op didactische en sociaal-emotionele terreinen, maar er dient tevens grote aandacht te bestaan voor de zorg op maatschappelijk en economisch gebied.

Door de zorgstructuur kunnen we veel kinderen passend onderwijs en passende opvang bieden. Onze mogelijkheden zijn gebaseerd op de volgende uitgangssituaties:

 • De leerbaarheid van het kind is zodanig dat er een ontwikkeling zichtbaar is, hoe minimaal ook.
 • Het kind moet zich veilig en vertrouwd kunnen voelen binnen de organisatie.
 • De organisatie moet de veiligheid van alle kinderen en het personeel waarborgen.
 • Het kind kan zich aan de regels houden.
 • Ouders zijn voor ons onmisbare en serieuze gesprekspartners. Relatie, vertrouwen en communicatie zijn essentieel.
 • Alle medewerkers moeten over de zorg voor het kind (in de volle breedte) met elkaar kunnen sparren en overleggen. Alle medewerkers binnen het kindcentrum kunnen te maken hebben met het kind, met het kind werken, het kind spreken, het kind extra begeleiden etc. Vaste ketenpartners (gezinsspecialist / consulent van het samenwerkingsverband / medewerker van het CJG / ouderkamerconsulent / logopedist / fysiotherapeut / orthopedagoog) worden óók gezien als medewerker en onderdeel van het team van het Kindcentrum. Voor deze contacten over kinderen intern wordt geen aparte toestemming aan ouders gevraagd. Het is onderdeel van ‘onze manier van werken’.

Binnen het onderwijsdeel streven we ernaar de zorg voor alle leerlingen, dus ook leerlingen met een beperking, op een verantwoorde wijze gestalte te geven.
Er kunnen zich echter situaties voordoen, waarin de grenzen aan de zorg voor de kinderen wordt bereikt. De volgende grenzen worden onderscheiden:

 • Verstoring van rust en veiligheid
 • De verhouding verzorging/begeleiding en onderwijs
 • Verstoring van het leerproces
 • Gebrek aan opnamecapaciteit
Binnen Kindcentrum Prins Willem Alexander willen we alles op alles zetten om alle kinderen optimaal te kunnen begeleiden. We zijn echter geen behandelcentrum. Voor problematiek die behandeling vergt, moeten we verwijzen naar andere organisaties. De grenzen van de zorg laten zich moeilijk concreet omschrijven en kunnen per situatie verschillen.
Als het gedrag van kinderen leidt tot ernstige verstoring van de rust (die nodig is voor het 
goed volgen van het onderwijsleerproces van het kind en van anderen) of de veiligheid van anderen, kan dat leiden tot schorsing of verwijdering


Extra zorg 

Uitgaande van een basispakket bewegen kinderen zich tussen het met zeer veel moeite of het met het grootste gemak opnemen en verwerken van kennis en het zich eigen maken van vaardigheden. Leerlingen die tijd over houden of het aanbod als zeer gemakkelijk ervaren, zullen vaak extra of ander werk ontvangen, anderen krijgen extra instructie. Dit na observaties, evaluatiemomenten in de lesmethoden, overhoringen of methode-onafhankelijke toetsen (het leerlingvolgsysteem). Voor kinderen die veel moeite hebben met de leerstof worden extra mogelijkheden aangeboden door leerkrachten, gericht op specifieke hulp. De nadruk voor de extra hulp ligt in de lagere groepen en dan speciaal gericht op de ontwikkeling van lezen, taal en rekenen. We spreken dan over ‘interne begeleiding’. Soms kan dat leiden tot een aangepast programma voor een kind in de groep. De inhoud daarvan wordt omschreven in een ‘handelingsplan’. Als de mogelijkheden van het kind aangeven dat sterke afwijking van het programma noodzakelijk is, kan worden overgegaan tot een ‘eigen leerlijn’, waarbij een ontwikkelingsperspectief wordt geformuleerd. Dat gebeurt pas na uitgebreid onderzoek. Het kan voorkomen, dat meer deskundige hulp gezocht moet worden om een kind te begeleiden. Daarnaast zijn er eigen orthopedagogen in dienst, mevrouw Corry Broek en mevrouw Wendy Kreber

Kinderen die sterke behoefte hebben aan meer uitdagingen kunnen een plaats krijgen in de ‘plusklas’, die op vaste tijden onder begeleiding wordt georganiseerd. Daarnaast is er een bovenschoolse plusklas, een regionale voorziening waar kinderen een aantal dagdelen per week kunnen worden begeleid. 
Een eigen ZML-groep is er voor kinderen in de leeftijd vanaf groep 3, die zeer moeilijk leren en een eigen programma volgen in een kleine groep. Het eerder genoemde zorgteam speelt een belangrijke rol. Binnen het kindcentrum zijn beleidsplannen vastgesteld t.a.v. ‘Dyslexie’, ‘Meer- en hoogbegaafdheid’ en ‘De eigen leerlijn’


Wel en wee 

Het welbevinden van kinderen vinden wij bijzonder belangrijk. Ook dit jaar zullen we weer kindgesprekken plannen met kinderen (leerkracht en kind), waarbij het functioneren en welbevinden wordt besproken. 


Pesten 

We willen de kinderen op school een veilige omgeving bieden. Waarden en normen staan hoog in ons vaandel. Respect is vanzelfsprekend. Beleefdheid en goede omgangsvormen zijn zaken die wij verwachten van kinderen en volwassenen. 
Voor ‘pesten’ is geen plaats!! Bij het groter worden en het veroveren van een plekje in de groep hoort het erbij dat zaken soms leiden tot conflicten. Kinderen moeten daarmee leren omgaan. Dat geldt ook voor plagerijen en onschuldig gejen. Soms loopt het echter uit de hand en voelt een kind zich diep gekwetst of is steeds het mikpunt van geplaag. Dergelijk gedrag staan wij op school niet toe. De pesters worden aangepakt en zonodig gestraft. Ouders hebben een belangrijke taak t.a.v. het gedrag van hun kind. Indien nodig zullen we de ouders aanspreken op het gedrag van hun kinderen. De veiligheidsbeleving van kinderen monitoren we middels een speciaal instrument: SCOL.  
Cynthia Visser is binnen het kindcentrum voor kinderen en ouders het aanspreekpunt voor sociale veiligheid en is vertrouwenspersoon. 
Het omgaan met moderne media kunnen kinderen zich snel eigen maken. Internet, mail, twitter, facebook, Instagram, WhatsApp etc. brengen mensen snel en gemakkelijk met elkaar in contact. Soms is er ook een keerzijde. Pesten verplaatst zich naar de digitale wereld. We rekenen er op, dat ouders hun kinderen goed in de gaten houden. Binnen het kindcentrum zal steeds aandacht zijn voor de juiste omgangsvormen en de gevaren van de sociale media. We hopen dat ouders ernstig ongewenst gedrag direct melden.  

Speciale programma’s (zoals ‘Kinderen en hun sociale talenten’) en projecten zijn gericht op juist gedrag en veiligheid op allerlei gebied. Het gehele kindcentrum schenkt, gepland binnen het jaarprogramma, thematisch aandacht aan: 
 
- ‘ervaringen delen’ 
- ‘aardig doen’ 
- ‘samen spelen en werken’  
- ‘een taak uitvoeren’  
- ‘jezelf presenteren’  
- ‘een keuze maken’  
- ‘opkomen voor jezelf’   
- ‘omgaan met ruzie’ 
 
Daarnaast wordt gewerkt met het anti-pestprogramma PRIMA


Medicijnverklaring

Soms moeten kinderen gedurende de dag medicijnen gebruiken. Het toedienen van medicijnen door medewerkers is gekoppeld aan strenge regels. Een speciaal formulier moet worden ingevuld door ouders als medicijnen moeten worden toegediend.

Voor opvang en onderwijs zijn verschillende formulieren. U kunt deze ontvangen bij de balie. Tevens kunt u het formulier afdrukken middels de knop ‘downloads’ op deze website.