Ouderportaal

Veiligheid

Veiligheid

We willen de kinderen binnen het kindcentrum een veilige omgeving bieden. Waarden en normen staan hoog in ons vaandel. Respect is vanzelfsprekend. Beleefdheid en goede omgangsvormen zijn zaken die wij verwachten van kinderen en volwassenen.

Het welbevinden van kinderen vinden wij bijzonder belangrijk. Ook dit jaar zullen we weer gesprekken plannen met kinderen (leerkrachten kind), waarbij het functioneren en welbevinden wordt besproken.

Plagen en pesten

We willen de kinderen binnen het kindcentrum een veilige omgeving bieden. Waarden en normen staan hoog in ons vaandel. Respect is vanzelfsprekend. Beleefdheid en goede omgangsvormen zijn zaken die wij verwachten van kinderen en volwassenen.
Voor ‘pesten’ is geen plaats! Bij het groter worden en het veroveren van een plekje in de groep hoort het erbij dat zaken soms leiden tot conflicten. Kinderen moeten daarmee leren omgaan.
Dat geldt ook voor plagerijen en onschuldig gejen.

Soms loopt het echter uit de hand en voelt een kind zich diep gekwetst of is steeds het mikpunt van geplaag. Dergelijk gedrag staan wij binnen het kindcentrum niet toe. De pesters worden aangepakt en zonodig gestraft.
Ouders hebben een belangrijke taak t.a.v. het gedrag van hun kind. Indien nodig zullen we de ouders aanspreken op het gedrag van hun kinderen. De veiligheidsbeleving van kinderen monitoren we middels een speciaal instrument: SCOL. Cynthia Visser is binnen het kindcentrum voor kinderen en ouders het aanspreekpunt voor sociale veiligheid en vertrouwenspersoon.

Het omgaan met moderne media kunnen kinderen zich snel eigen maken. Internet, mail, twitter, faceboek, instagram, WhatsApp etc. brengen mensen snel en gemakkelijk met elkaar in contact.

Soms is er is ook een keerzijde. Pesten verplaatst zich naar de digitale wereld.
We rekenen er op, dat ouders hun kinderen goed in de gaten houden. Binnen het kindcentrum zal steeds aandacht zijn voor de juiste omgangsvormen en de gevaren van de sociale media. We hopen dat ouders ernstig ongewenst gedrag direct melden.
Speciale programma’s (‘PRIMA’, ‘Kinderen en hun sociale talenten’) en projecten zijn gericht op juist gedrag en veiligheid op allerlei gebied. Het gehele kindcentrum schenkt, gepland binnen het jaarprogramma, thematisch aandacht aan:

  • ‘ervaringen delen’
  • ‘aardig doen’
  • ‘samen spelen en werken’
  • ‘een taak uitvoeren’
  • ‘jezelf presenteren’
  • ‘een keuze maken’
  • ‘opkomen voor jezelf’
  • ‘omgaan met ruzie’
Daarnaast is er in het schooljaar 2021-2022 gestart met het anti-pestprogramma PRIMA.

Ontruimen

Wij houden een paar keer per jaar een ontruimingsoefening. Dit is verplicht gesteld door de brandweer.

Door te oefenen weten de kinderen en de medewerkers wat ze moeten doen als er echt iets aan de hand is. 

Wijkagent

Sinds 1 januari 2018 hebben we een nieuwe wijkagent die zich regelmatig bij school laat zien. De wijkagent heet Wouter van der Boom.

Halen en brengen

Heel veel ouders en kinderen verplaatsen zich dagelijks naar en van het kindcentrum. Dat zorgt voor een enorme drukte in de directe omgeving. De veiligheid van voetgangers en fietsers is daarbij van het grootste belang. We verzoeken iedereen die de auto gebruikt om kinderen te brengen en te halen daarmee rekening te houden. Er is voldoende parkeergelegenheid in de directe nabijheid van het kindcentrum (parkeerplaats Van Baerlestraat).