Ouderportaal

Onderwijs

Onderwijs

Een bijzonder kindcentrum 

Basisschool ‘Prins Willem Alexander’ is met ingang van 24 november 2011 opgegaan in ‘Kindcentrum Prins Willem Alexander’. Het gaat goed met het kindcentrum. In mei en juni 2022 is er een oudertevredenheidsonderzoek gehouden. De ouders waardeerden het schooldeel gemiddeld met een 8,4! (Het landelijk gemiddelde is 7,57) Tussen 540 en 600 leerlingen bezoeken het onderwijsdeel. De kinderen waardeerden het kindcentrum in april 2022 met 8,9! De inspectie van het onderwijs toonde zich tevreden na een uitgebreid onderzoek in mei 2015 en een themabezoek over de zorg (passend onderwijs) in april 2019. Dit alles vormt een solide basis voor de toekomst.  


De inhoud van het onderwijs

De Wet op het Basisonderwijs schrijft voor welke vakken er op school onderwezen moeten worden: taal, rekenen, tekenen, aardrijkskunde, enz. Wat er aan die vakken moet worden gedaan, is voor een deel ook wettelijk voorgeschreven.
In zogenaamde kerndoelen wordt samengevat wat de inhoud van het onderwijs moet zijn. Veelal gebruiken we voor het bereiken van die doelen een methode. Een methode bestaat meestal uit een reeks materialen opklimmend in moeilijkheidsgraad, die horen bij de diverse groepen.

De belangrijkste methoden zijn:

 • 'Schatkist', ‘LOGO 3000’, ‘Uk en Puk’, ‘Veilig leren lezen’, 'Samen digiTaal', 'Boekstart', ‘Estafette’, ‘Plezier in Taal (PIT)' en ‘Nieuwsbegrip XL’ (taal en lezen)
 • ‘Alles telt Q’, 'Rekenroute' (rekenen en wiskunde)
 • ‘Pennenstreken’ (schrijven van blokschrift)
 • ‘De Zaken’ (wereldzaken / Tijdzaken / Natuurzaken) en het educatief materiaal van Veilig Verkeer Nederland (wereldoriëntatie)
 • ‘Groove.me’ (Engelse taal)
 • ‘Kinderen en hun sociale talenten’ / 'PRIMA' (sociaal-emotionele vorming / anti pestprogramma)
 • ‘Laat maar zien’ (beeldende vakken)
 • ‘Zangexpress’ (muzikale vorming)
 • 'Samsam' (burgerschapsvorming)
Techniek en wetenschap zijn speerpunten op onze school. Petra Vink is de techniekcoördinator. Met uitdagende materialen, nieuwsgierig makende proefjes, interessante problemen, vakmensen vanuit allerlei beroepsgroepen en allerlei andere wonderlijke belevenissen willen we kinderen interesseren voor de fantastische wereld van techniek en wetenschap.


Speerpunten 

Binnen het Kindcentrum is een aantal speerpunten benoemd. Medewerkers vormen kernteams en kenniskringen om zich te verdiepen in vakgebieden om de kwaliteit nog meer te verbeteren. Het gaat het komende jaar om de methodieken en activiteiten rond 
- zorg – thuis-nabij-onderwijs voor alle kinderen is een van de doelen – inhoudelijke en        organisatorische samenwerking met de kindcentrumpartners in de wijk De Schakel en De    Wereldwijzer zullen de mogelijkheden moeten vergroten 
- aanscherping van het taal- en leesonderwijs – de basisvaardigheden taal en lezen          blijken vaak kwetsbaar – een speciale subsidie van de Overheid wordt aangewend om de    basis nog steviger neer te zetten – beproefde methodieken, activiteiten en interventies        zullen daarvoor worden aangewend 
- mediawijsheid (ICT en 21ste eeuwse vaardigheden) en kennisvergroting (waaronder      ook woordenschat) via de wereldoriënterende vakken 
- her-ijking van het programma-onderdeel ‘burgerschapsvorming’ – tolerantie, sociale        cohesie, grote verschillen, waarden en normen zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend en    behapbaar – actief burgerschap (kennis én gedragingen) dient zowel aangeleerd als            bevorderd te worden 
- verdieping van de betrokkenheid en deelname (participatie) van ouders – het streven is      te komen tot pedagogisch en educatief partnerschap 
- verbreding van het aanbod naschoolse activiteiten, waarbij veel meer de verbinding      wordt gelegd met het schoolse aanbod, het bieden van toekomstperspectief richting          leren en werken én het ontdekken en ontwikkelen van talenten 
- participatie in het ‘Projectplan Westwijk’, waarbij intensivering van de zorgstructuur en    optimalisering van kansenverbetering en -gelijkheid speerpunten zijn  
- gratis ontbijt en lunch worden vanzelfsprekend 


De leer- en vormingsgebieden in uren (globaal) binnen het onderwijsdeel 

Het onderwijs binnen het kindcentrum wordt gegeven op basis van het vijf-gelijke-dagen-model. Zoveel mogelijk leertijd is uitgangspunt. Regelmatig wordt een verlengde schooldag aangeboden met naschoolse activiteiten. 

Groep 1 en 2: 
    
*werken met ontwikkelingsmateriaal (ten
behoeve van o.a. zintuiglijke waarneming
/ ruimtelijke oriëntatie / sociaal-emotionele
ontwikkeling / motorische ontwikkeling)        8,00 
 
*taalvorming                                                    8,50 
 
*rekenactiviteiten                                            2,00 
 
*bewegingsonderwijs(binnen/buiten)             5,50 
 
*muzikale vorming                                          1,25 
 
*levensbeschouwelijke vorming                      1,00 
 
*lunchpauze                                                     1,25 

Groep 3 t/m 8:                                               
                                                                          3         4         5         6        7         8
 
 *zintuiglijke oefening/   
 bewegingsonderwijs/werken 
 met ontwikkelingsmateriaal:                           4,00     2,00    1,50    1,50    1,50    1,50
*Nederlandse taal/lezen:                                10,00   11,00  10,50  10,50  10,00  10,00
*schrijven:                                                         2,00     1,00    1,00    
*rekenen en wiskunde:                                     5,00     5,00    5,00    5,00    5,00    5,00 
*Engelse taal:                                                                          0,50    0,50    1,00    1,00
*kennisgebieden:                                             1,00     3,00    4,00    4,50    4,50    4,50
 (aardrijkskunde/geschiedenis/natuur/ 
 biologie/maatschappijleer/staatsinrichting/ 
 geestelijke stromingen/verkeer/sociale
 redzaamheid/bevordering gezond gedrag) 
*expressievakken:                                            2,00     2,00    2,00    2,00    2,00    2,00
*levensbeschouwelijke vorming:                     1,00     1,00    1,00    1,00    1,00    1,00
*speelkwartier: 1,25 per groep 
*lunchpauze:    1,25 per groep 
 Informatie & communicatie

Contacten met de ouders

Een goed contact met de ouders stellen we zeer op prijs. Voor schooltijd, in de drukte van het binnenkomen, is niet het beste moment voor een gesprek over uw kind.
U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw zoon of dochter.

Daarnaast zijn de volgende momenten gepland:

 • In week 35 en 36 (28 augusus -1 september) zijn er kennismakingsbijeenkomsten en allerlei startactiviteiten.
 • In de week voor (9 oktober - 13 oktober) en de week na de herfstvakantiede (23 oktober - 27 oktober) worden ouders uitgenodigd voor een spreekuur. De ouders van de BSO-kinderen worden ook uitgenodigd.
 • In de periode van 5 februari - 16 februari worden de ouders van de groepen 3 t/m 8 met hun zoon of dochter uitgenodigd om het winterrapport te bekijken en te bespreken. Ook de ouders van de groepen 1 en 2 worden uitgenodigd. 
 • Op 24 januari 2024 ontvangen de ouders van de kinderen van de groepen 8 het voorlopig advies t.b.v. het voortgezet onderwijs. De week erna zijn er spreekuren voor de ouders en de kinderen van de groepen 8. Ook zijn er spreekuren voor de ouders en kinderen van de groepen 8 nadat het definitieve advies is verstrekt op 18 maart 2024.
 • In week 16 en 17 (15 – 26 april) zijn er spreekuren op uitnodiging.
 • In week 26 en 27 (24 juni - 5 juli) zijn er afsluitspreekuren voor de ouders van de 
  groepen 1 t/m 7, waarbij het jaarboek en het zomerrapport worden meegegeven.
  Groep 8 ontvangt het jaarboek tijdens de afscheidsavond op 9 juli.
 • Tijdens de speciale groepsdagen ontvangt u informatie over de groep van uw kind en bent u in de gelegenheid de groep te bezoeken. De groepsdagen vinden het hele jaar door plaats. U ontvangt tijdig informatie over de juiste dag en tijd.
         De planning is:
         Oktober: de groepen 1 en 5
         November: de groepen 8 en 4
         Januari: de groepen 2 en 7
         Maart: de groepen 3 en 6
         April: de groepen van de peuterspeelzaal en de BSO
         Mei: de groepen van de hele-dag-opvang
  Het contact met de ouders vinden we uiterst belangrijk. Vanuit de groepen wordt u steeds geïnformeerd over andere contactmomenten.


  Privacy en bijzonderheden 

  We zullen de privacy van de kinderen zoveel mogelijk beschermen.  
  Volgens nieuwe wetgeving (AVG) zijn we verplicht van u de juiste toestemming te vragen over wat u wel en niet wenselijk acht.  
  Er zijn speciale formulieren ontwikkeld door Un1ek die u moet invullen. 
  De groepsmedewerkers kunnen die aan u geven. 


  Communicatie 

  Een goede communicatie achten wij van het grootste belang. Uw mening over allerlei kindcentrumzaken stellen wij zeer op prijs. Regelmatig zullen wij aan groepen ouders van opvang en onderwijs én aan kinderen de mening vragen over verschillende onderwerpen. 
   
  Er is een cyclus van tevredenheidsonderzoeken. De uitkomst van deze onderzoeken vindt u op de website onder ‘downloads’. 

  Informatiebrieven / website / klasbordapp 

  Informatiebrieven verschijnen regelmatig en bevatten informatie over de komende periode. De brieven worden tevens op de website geplaatst.  
    
  Met de klasbordapp communiceren de medewerkers met u als ouder. Het is belangrijk om de klasbordapp goed te volgen! 

  Volgsysteem

  Voor de registratie van leerlinggegevens en het bijhouden van de toetsresultaten gebruiken wij ParnasSys. Ook houden wij in dit systeem de gesprekken bij die met of over uw kind worden gevoerd. Voor jonge kinderen is BOSOS leidend. Daarnaast is er een registratiesysteem gericht op de leervakken (lezen, taal en rekenen) en hebben we gekozen voor een sociaal emotioneel volgsysteem. Dit heet SCOL. De Sociale Competentie Observatie Lijst is een leerlingvolgsysteem voor sociale competenties.
   

  Nieuwe leerlingen

  Ouders, die instemmen met de uitgangspunten (de inhoud van De Schoolgids) van het  kindcentrum kunnen hun kind aanmelden. Die aanmelding vindt plaats na een kennismakingsgesprek en een rondleiding door het kindcentrum. Inschrijving (plaatsing) is mogelijk indien er voldoende ruimte is in de betreffende groep. Kinderen die vier jaar oud zijn mogen worden toegelaten op de basisschool.
  Kinderen van 3 jaar en 10 maanden mogen maximaal vijf dagen komen om te wennen.
  Voor de kinderen die één van onze peuterspeelzalenbezoeken of de peuterafdeling van de hele-dag-opvang, regelen wij het kennismaken tijdens de uren dat de peuters aanwezig zijn. Kinderen die starten in groep 1 dienen zindelijk te zijn! 
  Niet alleen vierjarigen zijn nieuwe leerlingen. Ook oudere kinderen kunnen worden aangemeld op onze school, bijvoorbeeld na een verhuizing. Informatie vanuit de vorige school moet zorgen voor een juiste aansluiting. Daarvoor dient een onderwijskundig rapport te worden overhandigd.

  Kinderen, rechtstreeks afkomstig uit het buitenland, schrijven wij in principe niet in. Volgens een afspraak binnen de gemeente Vlaardingen worden zij verwezen naar het ‘neveninstroomproject De Globe’. Daar worden speciale taallessen gevolgd. Als de kinderen na verloop van tijd voldoen aan de plaatsingscriteria t.a.v. de Nederlandse taal, worden zij geplaatst op een reguliere basisschool.

  Vierjarige kinderen zijn niet leerplichtig.
  Vakanties en vrij nemen zijn nog toegestaan (wel graag melden aan de leerkracht). Er kunnen omstandigheden voorkomen dat de vierjarige niet naar school kan komen, of slechts enkele dagdelen in de week. Redenen kunnen zijn: ruimtegebrek of gebrek aan medewerkers. Vanzelfsprekend hopen we deze situaties te kunnen voorkomen. 

  Kinderen vanaf zes jaar, rechtstreeks afkomstig uit het buitenland, schrijven wij in principe niet in. Volgens een afspraak binnen de gemeente Vlaardingen worden zij verwezen naar het ‘Neveninstroomproject Globe’. Daar worden speciale taallessen gevolgd.  
  Als de kinderen na verloop van tijd voldoen aan de plaatsingscriteria t.a.v. de Nederlandse taal, kunnen zij zich melden bij een reguliere basisschool. 

  Kinderen met een beperking zijn in principe welkom binnen ons kindcentrum. Dit geldt dus ook voor kinderen met een indicatie betreffende toelaatbaarheid voor een REC (Regionaal Expertise Centrum). Echter het kindcentrum heeft ook beperkingen. Een zorgvuldige afweging is dus noodzakelijk. 

  Het jonge kind

  De eerste vier jaren van een kind zijn de belangrijkste voor zijn of haar ontwikkeling. In die jaren wordt het meeste van een heel mensenleven geleerd: draaien, kruipen, staan, lopen, woordjes, zinnen, boos en verdrietig zijn, eten, zindelijk worden etc.  
   
  Bij de peuterspeelzaal en de hele dagopvang doen kinderen mee met ontwikkelingsgerichte activiteiten in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De peuters spelen samen met de kleuters in de speelleerstraten in het kindcentrum. Zo verloopt de overgang naar het basisonderwijs heel geleidelijk.  
   
  Bij de hele dagopvang, de peuterspeelzaal en de onderbouwgroepen van de basisschool worden de activiteiten veelal gekoppeld aan een thema. We gebruiken daarbij de methoden ‘Uk en Puk’ en ‘Schatkist’. Speciale poppen worden gebruikt om allerlei situaties te creëren waarbij taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling een rol spelen. 
  Daarnaast wordt bij peuters en kleuters een speciaal thuis-woordenschatprogramma gebruikt, ‘Samen digiTAAL’.  
   
  In de periode vlak voor een kind vier jaar wordt, worden de ouders uitgenodigd voor een speciale informatiebijeenkomst ‘Hoera, ik word 4!’  
  De bijeenkomsten zijn op  6 september – 4 oktober – 13 december – 17 januari – 14 februari – 13 maart – 17 april – 5 juni (steeds om 10.00 uur).

  Groep 1 en 2 van de basisschool 

  De groepen 1 en 2 van de basisschool vormen de overgang van het speelse naar het opzettelijke leren. Door spelactiviteiten worden kinderen gemotiveerd om deel te nemen aan leeractiviteiten. Het spel wordt ‘gestuurd’ in activiteiten die voor kinderen betekenis hebben en die bijdragen aan de ontwikkeling die wij voor ogen hebben. Daarbij gaat het niet alleen om ‘weetjes’ maar ook om de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind. De kernactiviteiten sluiten aan bij de belevingswereld van peuters en kleuters. Die activiteiten (spel, constructie, gesprekjes, lees- en schrijfactiviteiten, woordenschatuitbreiding, wiskundige activiteiten, beweging en expressie) zijn van belang voor de ontwikkeling van de taal en het denken, voor de ontwikkeling van het ‘eigene’ van een kind in een sociale context en voor zijn of haar verkenning van de wereld. Speciale observaties (BOSOS) helpen om de ontwikkeling van kinderen nauwkeurig in de gaten te houden en het juiste aanbod te kunnen verzorgen. 


  Leerplicht

  Kinderen zijn vanaf vijf jaar leerplichtig. Soms is het mogelijk om buitengewoon verlof aan te vragen.
  In de kindcentrumgids die u bij downloads op onze website kunt vinden, staan de voorwaarden voor het aanvragen van buitengewoon verlof voor uw kind. In ieder geval dient u zich altijd te wenden tot de directeur.

  Binnen- en buitenschools leren 

  Tijdens een fantastische basisschoolperiode leren kinderen enorm veel: lezen, schrijven, 
  rekenen, taal etc. Maar er is meer. Naast terugkerende zaken als Sinterklaas, Kerst en Pasen
  zoeken we vooral de verbinding tussen het binnen- en buitenschoolse leren. De geweldige samenwerking met Dé Bibliotheek De Plataan en de kinderopvang maakt dat mogelijk. De aanwezigheid van de mediacoach (Wouter Kempen) is een bijzondere verrijking. Tijdens en na schooltijd kunnen alle kinderen deelnemen aan verschillende activiteiten. Jolanda Koevermans is in dienst als eventmanager. Zij zorgt voor de planning van een zeer gevarieerd aanbod van naschoolse activiteiten.

  Een bijzondere activiteitenkalender vol thema’s en projecten verlevendigt het onderwijs en 
  stimuleert de ontwikkeling van kinderen op allerlei gebieden. Zo kunnen talenten worden ontdekt en ontwikkeld!

  Sportieve activiteiten & bewegingsonderwijs 

  De lessen bewegingsonderwijs vinden plaats in de speelzaal van het kindcentrum of in de Sporthal aan het Erasmusplein naast Albert Heijn. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders het rooster voor de lessen bewegingsonderwijs. Dat geldt ook voor de zwemlessen voor de groepen 5 op woensdagmorgen in zwembad ‘De Kulk’. Bij voldoende belangstelling doen we mee aan allerlei sportieve activiteiten en toernooien, die in Vlaardingen worden georganiseerd door VIB (Vlaardingen In Beweging). 
   
  De volgende afspraken zijn belangrijk: 
  De lessen bewegingsonderwijs zijn verplicht en kinderen doen aan alle activiteiten mee. 
   
  In de speelzaal binnen het kindcentrum: 
  • De kinderen van de groepen 1 en 2 gymmen in hun ondergoed. Als ouders daartegen bezwaar hebben, mag ook een sportbroekje en/of shirtje worden gedragen. 
  • De kinderen van de groepen 3 dragen een sportbroekje en -shirtje. 
  • Er worden geen sport- of gymschoenen gebruikt (tenzij er sprake is van voetwratten). 
  • Er wordt niet gespeeld / gesport op sokken. 
  • Sieraden zijn tijdens de lessen bewegingsonderwijs niet toegestaan. 
   In de sporthal
  • Sportkleding en sport- of gymschoenen zijn verplicht. 
  • De veiligheid is essentieel: lange shirts zijn onveilig!  
  • Sieraden zijn niet toegestaan tijdens de gymles. 

  Informatie van UN1EK

  Onze kindcentra werken allemaal vanuit de missie en visie van UN1EK, maar geven hun eigen invulling aan het onderwijsprogramma. Ieder kindcentrum heeft een 'couleur locale', een eigen profiel en aanpak. Zo werken zij met eigen thema's, hebben zij ieder op hun eigen manier aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen, werken zij met verschillende (vernieuwende) onderwijssystemen en is er ruimte voor verdieping en verbreding. 

  Meer informatie

  Wat is een UN1EK Kindcentrum?
  Was is de missie en visie van UN1EK?
  Hoe bewaakt UN1EK de kwaliteit?