Ouderportaal

Onderwijs

Onderwijs

Tussen 540 en 600 leerlingen bezoeken het onderwijsdeel. Samen met een waarderingscijfer van 8,4 van de ouders, vormt dit een solide basis. Nieuwe kinderen en hun ouders heten we van harte welkom.

Methoden

De Wet op het Basisonderwijs schrijft voor welke vakken er op school onderwezen moeten worden: taal, rekenen, tekenen, aardrijkskunde, enz. Wat er aan die vakken moet worden gedaan, is voor een deel ook voorgeschreven.
In zogenaamde kerndoelen wordt samengevat wat de inhoud van het onderwijs moet zijn. Veelal gebruiken we voor het bereiken van die doelen een methode. Een methode bestaat meestal uit een reeks materialen opklimmend in moeilijkheidsgraad, die horen bij de diverse groepen.

De belangrijkste methoden op onze school zijn:

 • ‘LOGO 3000’, ‘Sil op School’, ‘Veilig leren lezen’, ‘Estafette’, ‘Taalverhaal.nu’ en ‘Nieuwsbegrip XL’ (taal en lezen)
 • ‘Alles telt Q’ (rekenen en wiskunde)
 • ‘Pennenstreken-Blokschrift’ (schrijven)
 • ‘De Zaken’ en het educatief materiaal van Veilig Verkeer Nederland (wereldoriëntatie)
 • ‘Groove.me’ (Engelse taal)
 • ‘Kinderen en hun sociale talenten’ (sociaal-emotionele vorming)
 • ‘Laat maar zien’ (beeldende vakken)
 • ‘Zangexpress’ (muzikale vorming)
 • 'Prima' (sociaal-emotionele vorming en gedrag)

Techniek en wetenschap zijn speerpunten binnen het kindcentrum. Er is een technieklokaal ingericht. Petra Vink is de techniekcoördinator.
Met uitdagende materialen, nieuwsgierig makende proefjes, interessante problemen, vakmensen vanuit allerlei beroepsgroepen en allerlei andere wonderlijke belevenissen willen we kinderen interesseren voor de fantastische wereld van techniek en wetenschap.

Contactmomenten

Een goed contact met de ouders stellen we zeer op prijs. Voor schooltijd, in de drukte van het binnenkomen, is niet het beste moment voor een gesprek over uw kind.
U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw zoon of dochter.

Daarnaast zijn de volgende momenten gepland:

 • In september zijn er kennismakingsspreekuren.
 • In de periode 1-12 november worden ouders uitgenodigd voor een spreekuur. 
 • In de periode 7-18 februari worden de ouders van de groepen 3 t/m 8 met hun zoon of dochter uitgenodigd om het eerste rapport te bekijken en te bespreken. Ook de ouders van de groepen 1 en 2 worden uitgenodigd. 
 • Op 9 februari ontvangen de ouders van de kinderen van de groepen 8 het advies t.b.v. het voortgezet onderwijs. In de twee weken erna zijn er gesprekken n.a.v. dat advies.
 • In de periode 11-21 april worden ouders uitgenodigd voor een spreekuur.
 • In de periode 27 juni -1 juli zijn er afsluitspreekuren voor de ouders van de groepen 1 t/m 7, waarbij het PWA-Jaarboek met daarin het tweede rapport (groep 3 t/m 7), foto’s, tekeningen, plakopdrachten, werkbladen etc. wordt meegegeven. Groep 8 ontvangt het jaarboek op de afscheidsavond. De kinderen van de groepen 7 ontvangen het voorlopig advies voortgezet onderwijs.
 • Tijdens de speciale groepsdagen ontvangt u informatie over de groep van uw kind en bent u in de gelegenheid de groep te bezoeken. De groepsdagen vinden het hele jaar door plaats. U ontvangt tijdig informatie.

Het contact met de ouders vinden we uiterst belangrijk. Vanuit de groepen wordt u steeds geïnformeerd over andere contactmomenten.


Volgsysteem

Voor de registratie van leerlinggegevens en het bijhouden van de toetsresultaten gebruiken wij ParnasSys. Ook houden wij in dit systeem de gesprekken bij die met of over uw kind worden gevoerd. Voor jonge kinderen is BOSOS leidend. Daarnaast is er een registratiesysteem gericht op de leervakken (lezen, taal en rekenen) en hebben we gekozen voor een sociaal emotioneel volgsysteem. Dit heet SCOL. De Sociale Competentie Observatie Lijst is een leerlingvolgsysteem voor sociale competenties.


Nieuwe leerlingen

Ouders, die instemmen met de uitgangspunten van de school kunnen hun kind aanmelden. Die aanmelding vindt plaats na een kennismakingsgesprek en een rondleiding door het kindcentrum. Inschrijving (plaatsing) is mogelijk indien er voldoende ruimte is in de betreffende groep. Kinderen die vier jaar oud zijn mogen worden toegelaten op de basisschool. We gaan er vanuit dat kinderen zindelijk zijn. Niet alleen vierjarigen zijn nieuwe leerlingen. Ook oudere kinderen kunnen worden aangemeld op onze school, bijvoorbeeld na een verhuizing. Informatie vanuit de vorige school moet zorgen voor een juiste aansluiting.

Kinderen, rechtstreeks afkomstig uit het buitenland, schrijven wij in principe niet in. Volgens een afspraak binnen de gemeente Vlaardingen worden zij verwezen naar het ‘neveninstroomproject De Globe’. Daar worden speciale taallessen gevolgd. Als de kinderen na verloop van tijd voldoen aan de plaatsingscriteria t.a.v. de Nederlandse taal, worden zij geplaatst op een reguliere basisschool.

Kinderen met een beperking zijn in principe welkom bij ons op school. Dit geldt dus ook voor kinderen met een indicatie betreffende toelaatbaarheid voor een REC (Regionaal Expertise Centrum). Echter de school heeft ook haar beperkingen. Een zorgvuldige afweging is dus noodzakelijk.

Leerplicht

Kinderen zijn vanaf vijf jaar leerplichtig. Soms is het mogelijk om
buitengewoon verlof aan te vragen.
In de kindcentrumgids die u bij downloads op onze website kunt vinden, staan de voorwaarden voor het aanvragen van buitengewoon verlof voor uw kind. In ieder geval dient u zich altijd te wenden tot de directeur.

Naschoolse activiteiten

Tijdens en na schooltijd kunnen alle kinderen deelnemen aan verschillende activiteiten. Jolanda Koevermans is in dienst als eventmanager. Zij zorgt voor de planning van een zeer gevarieerd aanbod van buitenschoolse activiteiten voor alle leeftijdsgroepen.
Kinderen ontvangen het programma-aanbod en kunnen zich inschrijven. Deelname is steeds gratis. Naast sport, muziek, kunst, cultuur, koken/bakken en natuur zal vooral de verbinding gezocht worden met de thema’s die in het ‘normale dagprogramma’ een rol spelen.

Kijk op de kalender wanneer de naschoolse activiteiten plaatsvinden.

Informatie van UN1EK

Onze kindcentra werken allemaal vanuit de missie en visie van UN1EK, maar geven hun eigen invulling aan het onderwijsprogramma. Ieder kindcentrum heeft een 'couleur locale', een eigen profiel en aanpak. Zo werken zij met eigen thema's, hebben zij ieder op hun eigen manier aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen, werken zij met verschillende (vernieuwende) onderwijssystemen en is er ruimte voor verdieping en verbreding. 

Meer informatie

Wat is een UN1EK Kindcentrum?
Was is de missie en visie van UN1EK?
Hoe bewaakt UN1EK de kwaliteit?